27/08/2011 Meeuwen-Gruitrode – 2 m – ARDF

2m ARDF “Donderslag” Meeuwen – Gruitrode – 27/08/2011
A.  (120 min.) vossen tijd
1 ON4FOX Marc Van Britsom 5 54 min 35
2 ON4CHE Kurt Smet 5 69min 55
3 ON6HI Marc Vanhalst 5 102 min 08
4 ON4RP Pené Putzeys 4 73 min 45
5 PA3BQP Wim Hodenius 3 94 min 00
R. (140 min)
1 ON6VK Maurice Van De Keere 2 99 min
1 ON4ZG Eric Crispijn 2 99 min
1 ON3SWY Gert Verswyfel 2 99 min
1 Swen Geerits 2 99 min
1 XYL Geerits 2 99min
2 ON5GS Dirk Reyners 0 66 min 55
Organisator ON4ABZ Jean Ballings
Helper ON7YT Rudi Geerits

Looproute ON4FOX